Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

L'avaluació consta de les parts següents:

  • Avaluació contínua: fins a 5 punts de la nota final. Consistirà en la realització de distintes activitats relacionades, tant amb els continguts de les classes teòriques com els de les sessions de laboratori.

  •  Examen: fins a 5 punts de la nota final.

La nota final s'obté en sumar les notes obtingudes en cadascuna de les parts. Per a aprovar l'assignatura cal obtenir un 5 com a resultat d'aquesta suma. No obstant això, cal arribar a un mínim en cada part perquè la nota d'aquesta part es tinga en compte en la nota final. Per tant, en el cas de no arribar al mínim exigit en algunes de les parts, en aquest apartat es considerarà un 0. El mínim que s'ha d'assolir en cadascuna de les parts és un 5 sobre 10.

La nota de l'examen s'obtindrà mitjançant la realització d'una prova escrita individual on l'alumnat haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements de l'assignatura.

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria quan es presenta a aquest examen.

L'avaluació contínua s'avaluarà amb el treball realitzat en les sessions de laboratori. El treball consistirà en la resolució d'exercicis i en la realització d'un projecte. En l'última sessió de laboratori es realitzarà un examen pràctic on l'alumnat desenvoluparà un exercici de programació. La nota que s'obtindrà serà apte o no apte. Si se supera l'examen, la nota de l'avaluació contínua serà l'obtinguda durant les sessions de laboratori. Si no se supera, no es considerarà superada l'avaluació continuada de l'assignatura.

A la segona convocatòria es realitzaran dues proves. La primera serà un examen escrit de característiques similars al que es realitzarà durant la primera convocatòria. La segona serà una prova de programació presencial similar a l'examen que es realitzarà per avaluar l'avaluació continuada durant la primera convocatòria. Si en la convocatòria anterior es va superar únicament una de les parts, la nota obtinguda es guardarà per a la segona convocatòria.