Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

  • Per a aprovar l’assignatura els i les estudiants han d’aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs i en cada part (A i B) cal aconseguir almenys un 50%.
  • La nota final del curs és la suma de cada ítem d’avaluació (A i B).
  • L’examen escrit és obligatori per a rebre la qualificació final. 
  • Cal superar l’examen escrit (30 punts de 60) per a poder calcular la nota final. 
  • Cal superar l’avaluació continua (20 punts de 40) per a poder calcular la nota final. 
  • Els i les estudiants es consideraran "presentats" a una convocatòria al fer l'examen escrit. 
  • Els resultats aprovats, derivats de cada ítem d'avaluació, es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic. 


A. Avaluació continua (40%)

 

20% treballs

20% prova oral


A principi de curs es fixarà una data límit per a l’entrega de les parts de l’ítem A. No s’acceptaran entregues després d’aquesta data.
Els i les estudiants han de fer constar, a través del mitjà proposat pel professorat (Aula Virtual i/o presentació presencial), i en el període de temps assignat, el seus treballs. A classe es proporcionaran detalls més específics sobre les dates de presentació, tipus d’activitats i continguts específics.


B. Examen escrit (60%)

 

L’estudiantat ha de fer i aprovar un examen escrit a final de curs.
L’examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.


Nivell de llengua


L’assignatura s’ajustarà a un nivell B2 (MCER).
Pot entendre les idees principals de textos complexos que tracten sobre temes tant concrets com abstractes, de caràcter tècnic dins del seu camp d’especialització.
Pot mostrar un grau suficient de fluïdesa i naturalitat en la comunicació oral 
Pot produir textos escrits i orals de manera clara i amb detallat.