SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1131 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER03 - Responsabilitats legals.

AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.

AER09 - Documents medicolegals. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.

AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica..

AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica..

AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

CB12 - Causes exògenes.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com s’ha d’obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització de les estratègies i recursos més adequats.

Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenéticos i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una manera reflexiva i responsable, constructivament crítica. - Actuar tenint en compte la pròpia competència i les pròpies capacitats.

Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia: - Microbiologia. - Toxicologia. - Ocupacional.

Documents medicolegals. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.

Establiment d'un pla d'actuació. Capacitat d'establir un pla d'actuació considerant les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social, que implique tots els membres de l'equip de salut.

Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de: - Analitzar tota la informació disponible. - Definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries. Ser capaç de: - Ordenar i interpretar les dades obtingudes en l'anamnesi. - Reconèixer la normalitat o la anormalitat de les troballes de l'exploració física i les proves complementàries, ordenar-les i interpretar-les. - Definir els símptomes i signes guia. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.

Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l'estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l'organisme, en els diversos nivells d'organització (des de l'organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l'aplicació dels diversos mètodes d'exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l'entorn.

Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme. Conèixer: - Les alteracions de l'estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció. - Les principals síndromes que afecten l'organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l'etiopatogènia general, la fisiopatologia, la semiologia. - Les causes de les malalties més freqüents i prevalents del nostre entorn.

Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic postmortem. Fonaments de criminologia mèdica.

Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.

Proves diagnòstiques de laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per obtenir el material necessari per a la investigació. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

Responsabilitats legals. Ser capaç d'assumir les responsabilitats legals, particularment en: - La mort. - La prescripció de fàrmacs. - Els abusos físics i psíquics. - La declaració sobre la mala praxi d'altres professionals. - El respecte dels drets humans.

Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16