SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Examen de teoria (50/100):Valdrà fins el 50% de la nota final de l'assignatura i consistirà en un examen escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics. El sistema de recuperació d'esta part del temari serà un examen anàleg al descrit.  

Avaluació continua (35/100): En aquest apartat es consideraran les puntuacions obtingudes en les classes de problemes i els treballs proposats pel professor al llarg del semestre i que l’alumnat ha de realitzar de forma autònoma.

Pràctiques de laboratori (15/100): les pràctiques de laboratori tenen caràcter obligatori i s'avaluaran mitjançant la presentació d'un informe al finalitzar cada sessió pràctica.

L'avaluació continua i les pràctiques de laboratori tenen caracter obligatori i no són recuperables en primera convocatòria. L'estudiantat podrà fer-ho en segona convocatòria, mitjançant la ressolució de proves escrites sobre els continguts de l'avaluació continua i de les pràctiques de laboratori, respectivament. Si no es supera l'examen de teoría en primera convocatòria, l'alumne podrà fer-ho en segona convocatòria mitjançant la ressolució d'una prova escrita de similars característiques.

 

Prova (*)

Ponderació de

cada Prova

Examen de teoria

Fins 50 punts

Avaluació continua

Fins 35 punts

Pràctiques de laboratori

Fins 15 punts

TOTAL AVALUACIÓ Fins 100 punts

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16