Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura cal obtenir 5 o més punts sobre 10 en sumar la valoració de obtinguda en l'examen final escrit, els tres exàmens parcials d'avaluació contínua  i l'avaluació de les pràctiques de laboratori. A més, serà necessari haver obtingut 4,5  o més punts sobre 10, en l'examen final.

Al llarg del curs es realitzarán tres controls parcials que inclouran cadascú un control teòric d'evaluació contínua y un control de pràctiques.

Les pràctiques de s'evaluaran mitjançant l'entrega del resultats d'una serie exercicis proposats  la realització de tres controls escrits de práctiques.  La nota de pràctiques serà la mitjana dels controls de pràctiques ponderada amb el nombre pràctiques correctes lliurades. 

No hi haurà cap nota mínima per a superar l'assignatura ni en la part de pràctiques ni en la evaluació contínua. 

b) Es considerarà presentat  tot aquell alumne o alumna que complisca qualsevol dels següents requisits: 1) haver-se presentat a l'examen final,  2) haver-se presnetat a al menys 2 controls parcials, o 3) haver-se presentat al examen de pràctiques en segona convocatòria. 

Si es compleixen el requisit 2 del apartat anterior, però l'alumne o alumna no es presenta a l'examen de primera convocatòria, es considerarà no presentat en primera convocatòria i presentat en segona convocatòria, independentment que es presente a l'examen final o de pràctiques en la segona convocatòria. 

c) La nota de l'examen final de la primera convocatòria es manté per a la segona convocatòria si s'ha obtingut en ell més d'un 4,5 sobre 10. La nota de pràctiques i la dels tres exàmens parcials  de la primera convocatòria es mantenen per a la segona convocatòria.

Si no se supera el 5 en l'avaluació de les pràctiques en la primera convocatòria aquesta part es podrà recuperar mitjançant un examen específic de pràctiques en la segona convocatòria.

La nota de l'evaluació contínua no és recupeable en segona convocatòria.