Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1037 - Desenvolupament i Prototipatge Ràpid de Productes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 37,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l’àmbit del producte.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE17 - Avaluar els costos d’un producte en les seues distintes fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG2 - Treball en equip.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.OP07.01 Organitzar el treball personal i de gestionar el temps.

CG2.OP07.01 Assumir responsabilitats i compromisos en el treball en equip i facilitar la coordinació de tasques i la presa de decisions consensuades.

CG1.OP07.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE25.OP07.01 Obtindre, seleccionar, contrastar i sintetitzar informació relativa a les tècniques i materials usats en el desenvolupament ràpid de productes, com a base per a defensar i argumentar propostes.

CE24.OP07.1 Presentar i defensar, oralment i per escrit, els resultats del treball i activitats de l’assignatura.

CE21.OP07.1 Aplicar els coneixements per a generar prototips físics a partir de models CAD o per procediments d’enginyeria inversa.

CE17.OP07.1 Estimar els costos de fabricació de prototips, peces i utillatges.

CE16.OP07.1 Aplicar els coneixements per a analitzar els alternatives de prototipatge i/o fabricació ràpida, utilitzant els metodologies de disseny per a fabricació.

CE12.OP07.1 Definir i explicar els processos, tècniques, equips i utillatges utilitzats en el desenvolupament ràpid de productes , comparant-los atenent consideracions econòmiques productives i els requeriments del mateix procés de desenvolupament del producte.