DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

40%

Examen teòric-pràctic

40%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

20%

Criteris de superació

D’acord amb les directrius del pla d’estudis, l’avaluació contempla un examen final (40%) i una part d’avaluació continua (60%) la qual està dividida en:

Avaluació de pràctiques (20%):

  • Pràctiques de laboratori (10%) 

  • Presentació oral sobre electrodomèstics (10%)

Avaluació de treballs acadèmics (40%):

  • Dues sessions de resolució de casos pràctics (10% cadascú)

  • Disseny i muntatge d’un prototip electrònic (15%)

  • Treball proposat en classe (5%) 

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l’assignatura de l'alumnat en la primera convocatòria ordinària s’obtindrà depenent de la nota obtinguda a l’examen final.

Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:

 Qualificació:  0,40·examen final + 0,20·casos pràctics + 0,15·prototip + 0,10·laboratori + 0,10·presentació +0,05·treball proposat.

Si la nota de l'examen és inferior a 4:

    Qualificació: 1,00·examen final.

S’exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l’assignatura. 

L’alumnat es considerarà presentat a la primera convocatòria únicament si es presenta a l’examen final.

Segona convocatòria ordinària

La qualificació obtinguda a l’avaluació contínua es guardarà per a la segona convocatòria. Per tant, en principi, el sistema de qualificació és el mateix que a la primera convocatòria ordinària.

Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:

 Qualificació:  0,40·examen final + 0,20·casos pràctics + 0,15·prototip + 0,10·laboratori + 0,10·presentació +0,05·treball proposat.

Si la nota de l'examen és inferior a 4:

    Qualificació: 1,00·examen final.

No obstant això, si alguna de les parts de l'avaluació continua suspesa, es pot recuperar amb un percentatge de penalització si es fa el treball que corresponga. En el disseny del prototip electrònic, s'haurà de dissenyar un no fotolit, mentre que en la presentació oral s'haurà d'enregistrar i lliurar el vídeo. Així doncs, la nota final es calcularà de la següent manera:

 

Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:

 Qualificació:  0,40·examen final + 0,20 nous casos pràctics + 0,05·disseny nou fotolit + 0,05·qüestions sobre laboratori + 0,05·vídeo presentació + 0,05·nou treball proposat.

Si la nota de l'examen és inferior a 4:

    Qualificació: 1,00·examen final.

S’exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura. 

L’alumnat es considerarà presentat a la segona convocatòria únicament si es presenta a l’examen final.

Revisió de les qualificacions davant el professorat

L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o examen final ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, «l'estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació».

I, conforme al seu l'article 11, «l'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador».

D'aquesta manera, tenint en compte ambdós articles de la Normativa, les sancions que se'n deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'alumnat implicant en l'incident.