SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Patologia d'estructures de formigó armat

1.1. Introducció

1.2. Mecanismes de danys

1.3. Bibliografia


2. Inspecció i presa de dades

2.1. Introducció

2.2. inspecció

2.3. assaigs

2.4. Bibliografia


3. Reforç de sistemes estructurals

3.1. Introducció

3.2. Recalçament de cimentacions superficials

3.3. fitacions

3.4. Reforç de pilars de formigó

3.5. Reforç de bigues de formigó

3.6. Bibliografia


4. Informes pericials

4.1. Introducció

4.2. Parts de l'informe pericial

4.3. presentació escrita

4.4. presentació oral

4.5. Bibliografia


5. Naus industrials amb pont grua

5.1. Introducció

5.2. normativa

5.3. Tipus de ponts grua

5.4. accions

5.5. bigues carrileras

5.6. Limitacions de fletxes

5.7. Càlcul d'esforços

5.8. Pòrtic de frenada

5.9. Bibliografia


6. Introducció al càlcul dinàmic d'estructures

6.1. Introducció

6.2. Sistemes d'1 gdl en vibració lliure

6.3. Sistemes d'1 gdl en vibració forçada

6.4. Sistemes de diversos graus de llibertat

6.5. Superposició modal en sistemes lineals


7. Tècniques experimentals de mesura de vibracions

7.1. Introducció

7.2. Transductors. Definició i principi de funcionament

7.3. efectes transductors

7.4. Instrumentació per a mesura de vibracions

7.5. normativa


8. Aïllament de vibracions

8.1. Introducció

8.2. Accions dinàmiques: sisme, vent, trànsit, maquinària

8.3. Alternatives en el control de vibracions en estructures

8.4. Teoria bàsica de l'aïllament de vibracions aplicat a maquinària

8.5. Selecció de aïlladors

8.6. Tipus d'aïlladors

8.7. Tipus de muntatges


9. Resistència al foc de naus industrials

9.1. Introducció

9.2. normativa

9.3. requisits exigibles

9.4. mètode simplificat

9.5. temperatura crítica

9.6. Temps d'estabilitat

9.7. Elements protegits i no protegits

9.8. Bibliografia


10. Unions

10.1. Introducció

10.2. Unions soldades i cargolades

10.3. Exemple d'unió soldada

10.4. Exemple d'unió cargolada

10.5. Bibliografia


11. Plec de condicions d'una nau

11.1. Introducció

11.2. normativa

11.3. materials

11.4. protecció

11.5. Requisits de fabricació en taller

11.6. Muntatge en obra

11.7. Unions

11.8. toleràncies

11.9. Inspecció i assajos

11.10. Bibliografia

Treball de curs:

Recerca i anàlisi de casos patològics diversos i el seu manteniment.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16