Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'aquesta assignatura té una orientació teoricopràctica, a més d'estar aplicada als distints àmbits del coneixement científic. Les sessions de l'assignatura s'impartiran com s'explica a continuació:

- Ensenyances teòriques: en aquestes el professorat exposarà els continguts teòrics del curs, i donarà pas, a continuació, a la presentació i realització d'activitats pràctiques centrades en el desenvolupament de les destreses de comprensió lectora, gramàtica, adquisició de vocabulari cientificotècnic. Es combinaran en este mòdul tres metodologies d'ensenyament-aprenentatge: (1) lliçó magistral i (2) resolució d'exercicis i problemes i (3) aprenentatge per projectes.

- Ensenyances pràctiques (problemes): aquesta secció del curs s'articula entorn d'un mòdul d'escriptura. Després de familiaritzar-se amb els trets genèrics de textos tipus relacionats amb l'anglès de la ciència i la tecnologia, s'exercitaran les destreses de producció escrita perquè l'alumnat siga capaç de generar textos d'aquesta naturalesa. S'emprarà una metodologies docent basada en resolució d'exercicis i problemes.

- Ensenyances pràctiques (laboratori): aquestes classes es desenvoluparan en grups reduïts d'alumnes a fi d'abordar un mòdul conversacional amb què els futurs enginyers i enginyeres han d'enfrontar-se una vegada s'incorporen al món laboral. Aquest mòdul es durà a terme d'acord amb un enfocament comunicatiui una metodologia basada en resolució de problemes i aprenentatge cooperatiu.

- Tutories especialitzades presencials en grup molt reduït: serviran per a l'anàlisi de necessitats i expectatives de l'alumnat al començament del mòdul, i per a solucionar els problemes que sorgisquen en el procés d'ensenyança-aprenentatge en el grup de docència.

- Treball personal, en què l'alumnat ha de desenvolupar al llarg del curs activitats concretes per a:

a) La preparació de les pràctiques i la preparació de l'exposició personal.

b) Activitat acadèmica dirigida sense presència del professorat.

c) Hores d'estudi: s'estima que l'alumnat necessitarà un nombre d'hores d'estudi variable en funció del seu nivell inicial per a poder superar aquest mòdul.