Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

La nota final estarà basada en l'avaluació de les competències següents: (a) coneixement de la llengua estrangera, (b) aprenentatge autònom i (c) capacitat per a produir textos en anglés relacionats amb la ciència i la tecnologia.

Per a superar l'assignatura, els i les estudiants hauran de realitzar un examen escrit a final de curs compost per un mòdul d'ensenyances teòriques i un mòdul d'ensenyances pràctiques (Problemes) . El 70% de la nota final se centrarà l'avaluació d'estos dos mòduls, que tindran un pes específic d'un 50% i un 20% de la nota final, respectivament. Així mateix, els i les estudiants hauran de realitzar un mòdul d'anglés conversacional en l'entorn de treball. L'avaluació del dit mòdul es realitzarà en l'aula al llarg del semestre. Un 30%de la nota final estarà basada en l'avaluació d'este mòdul d'ensenyances pràctiques (Laboratori) . La nota final serà la suma de l'examen escrit (70%) i de l'avaluació contínua (30%) . És obligatori traure una nota igual o superior a 5 de 10 tant en el mòdul d'ensenyances teòriques com en el mòdul d'ensenyances pràctiques (Laboratori) per a aprovar l'assignatura.

Els o les estudiants es consideraran presentats a una convocatòria en presentar-se a l'examen escrit, que inclou el contingut tant de la part teòrica com de la pràctica (TE i PR, respectivament).

A l'alumne o alumna que no haja superat l'assignatura en primera convocatòria, se li mantindran les notes d'aquells mòduls (Teoria, Problemes o Laboratori) en els quals hagen obtingut una qualificació igual o superior a 5 de 10. Aquells alumnes que desitgen millorar la nota de l'avaluació contínua o que no tinguen aquesta nota en primera convocatòria podran realitzar un examen oral basat en el material vist en la secció de Laboratori de l'assignatura per a millorar o recuperar aquesta part.

Els alumnes que no obtinquen una nota global en l'assignatura de 5 sobre 10, bé  en la primera o en la segona convocatòria d'examen, rebràn la nota final en l'assignatura de Suspens 4.

Finalment, en la convocatòria extraordinària de finalització dels estudis, la nota final serà la suma de la nota obtinguda en l'examen escrit (70%) i en la prova oral (30%) preparats per a la dita convocatòria.

Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador."