SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CC10 - Saber avaluar riscos químics, físics i biològics en ambients laborals industrials.

CC10 - Ser capaç d’aplicar les operacions bàsiques de l’enginyeria química per a la resolució de problemes de seguretat i higiene industrial.

CC10 - Ser capaç d’aplicar sistemes de gestió de riscos a processos industrials, especialment de la indústria química.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar els riscos i els mesures de prevenció i protecció en processos químics.

CG02 - Ser capaç d’organitzar i planificar un sistema de gestió de riscos en processos químics.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de disseny de sistemes destinats a la prevenció i protecció de riscos.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16