Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura serà imprescindible haver assistit a les sessions de laboratori, realitzar les pràctiques i entregar les memòries. La nota de les memòries forma part de l'avaluació contínua .Para superar l'assignatura és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10, tant en l'examen (40%) com en l'avaluació contínua (60%). Per a l'avaluació de les competències transversals ENAEE CT2 i  CT5 s'omplirà una rúbrica (veure fitxes CT2-EQ1025- N12 i CT5-EQ1025- N12) . El valor de cada rúbrica ponderarà en un 10% sobre el 60% d'avaluació contínua, és a dir contribuirà en 1 punt sobre 10 a la nota global de l'assignatura.

b) Es considerarà presentat a una convocatòria l'estudiantat que haja assistit a l'examen o que haja presentat les memòries. Només podrà assistir a l'examen l'estudiantat que haja anat a les sessions de laboratori, realitzat les pràctiques i entregat les memòries.

c) Les notes de l'avaluació contínua es mantenen únicament per a les dues convocatòries del mateix curs acadèmic. En el cas que s'haja suspés l'avaluació contínua, en la segona convocatòria podrà recuperar-se seguint les directrius que s'especifiquen en les normes de l'assignatura que es troben en l'Aula Virtual. En qualsevol cas, serà imprescindible haver assistit a les sessions de laboratori.

d) En la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis, es realitzaran dos exàmens independents, un dels quals correspondrà a l'avaluació contínua (60%) i l'altre a l'examen final (40%) . Donat el caràcter pràctic d'esta assignatura, és imprescindible haver-la cursat prèviament, fent les sessions de laboratori i presentant les memòries, per a poder presentar-se als exàmens.