SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic 1. Equilibris en dissolució.
Tema 1. Introducció a l'anàlisi volumètrica.
Tema 2. Aplicació de l'equilibri àcid-base. Volumetries.
Tema 3. Aplicació de l'equilibri de precipitació. Volumetries.
Tema 4. Aplicació de l'equilibri de formació de complexos. Volumetries.
Tema 5. Aplicació de l'equilibri d'oxidació-reducció. Volumetries.

Bloc temàtic 2. Anàlisi gravimètrica.
Tema 6. Mètodes gravimètrics d'anàlisi.

Bloc temàtic 3. Tècniques instrumentals d'anàlisi.
Tema 7. Mètodes espectroscòpics d'anàlisi. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroanalítics.

 

Bloc temàtic 4. Cinètica formal.

Tema 8. Conceptes fonamentals i cinètiques d'ordre senzill.

Tema 9. Tractament cinètic de les reaccions compostes.

Tema 10. Catàlisi: conceptes generals. Catàlisi homogènia.

 

Bloc temàtic 5. Fenòmens superficials i catàlisi heterogènia.

Tema 11. La interfase. Tensió superficial.

Tema 12. Adsorció en superfícies sòlides.

Tema 13. Catàlisi heterogènia.

 

Pràctiques de laboratori.

Durant el curs es realitzaran quatre sessions de pràctiques de laboratori (dues de tres hores  i altres dues de dos hores).

Pràctica 1. Introducció a la volumetria

Pràctica 2. Determinació de ferro per espectrofotometria visible.

Pràctica 3. Determinació conductimètrica de la constant de velocitat per a una cinètica de saponificació.

Pràctica 4. Isoterma d'adsorció de Freundlich.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16