Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Primera convocatòria

Pràctiques de laboratori i informe presentat (20%); resolució d'exercicis i problemes (10%); primer parcial (35%); segon parcial (35%). S'ha d'obtindre una puntuació >=4/10 en cada parcial.

Si la nota del primer parcial és <4/10 l’alumne o alumna ha de fer l’examen final, y ha d’obtindre una puntuació >=4/10. L'examen final representa un 70% de la nota de l'assignatura.

Per a poder aprovar l'assignatura és necessari aprovar les pràctiques de laboratori.

La nota final de l'assignatura (tenint en compte tot les activitats) ha de ser >=5/10.

Segona convocatòria

L'alumnat que no supere la primera convocatòria ordinària podrá presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda a la primera convocatòria per a l'avaluació continua, així com el criteri d'una nota mínima de 4/10 a l'examen escrit per a fer el promedi entre la nota de l'examen i la de l'avaluació continua. 

Al ser requisit indispensabe tindre les pràctiques de laboratori aprovades per a superar l'assignatura, es farà un examen de la part de pràctiques als estudiants que les hagueren suspés a la primera convocatòria.

Convocatòria extraordinaria de fi d'estudis

Es faràn dos exàmens escrits: un corresponent a la part de pràctiques de laboratori (20%) i l'examen final de tota l'assignatura (80%). Per a fer el promedi dels dos exàmens cal obtindre una qualificació igual o superior a  4/10 de l'examen final i un 5/10 de l'examen de laboratori. La nota final de l'assignatura (tenint en compte els dos examens) ha de ser >=5/10.

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a una convocatòria si ha fet l'examen escrit.