MP1035 - Noves Tecnologies Aplicades a la Música

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura cal presentar un treball pràctic, original, relacionat amb el temari. 

La descripció i plantejament del treball estarà relacionat amb algun dels temes teòrics o pràctics tractats en el temari i tindrà una aplicació pràctica en l'educació musical en qualsevol dels aspectes d'aquesta.

La fonamentació teòrica o el contingut relacionat val el 30%, i l’aplicació o resultats pràctics, el 70%.

En qualsevol cas, cal traure un 5 en cada apartat per a superar l’assignatura.

El treball es presentarà en la data oficial de l'examen.