SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

55%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

L’avaluació és un reflex de la metodologia emprada i pren com a referència les competències que cal assolir en la matèria.

L’itinerari per a cursar l’assignatura serà únic i l’avaluació contínua amb una sola activitat d'aula obligatòria, a saber, un examen escrit individual.

D’aquesta manera, es pretén facilitar la conciliació amb la vida laboral i familiar que recull com a dret el RD1791 de l’estatut de l’estudiantat.

L’avaluació contínua inclou:

1) La realització d’un treball individual en format ressenya sobre una conferència, a la qual es recomana assistir, però que també estarà disponible, enregistrada en format vídeo, en l’Aula Virtual. Aquests treballs individuals, que seran avaluats amb una nota màxima d'1,5 punts sobre 10, es lliuraran via l’Aula Virtual just abans de les vacances de Nadal per a permetre la seua correcció i consegüent recuperació en cas de suspens.

2) La programació d'una microsessió CLIL per grups de 5/6 persones. Aquest treball col·lectiu s'avaluarà amb una nota comuna màxima d'1,5 punts sobre 10 i s'entregarà via l'Aula Virtual el dia de la darrera sessió presencial del curs al febrer. En cas de suspens, la versió escrita d'aquesta programació es podria tornar a lliurar en la segona convocatòria oficial del curs, és a dir, al mes de juny, amb data límit coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

3) Una exposició oral en grup d'una secció del treball anterior (i.e. "the C of Communication") que l'estudiantat enregistrarà mitjançant un vídeo i que s'entregarà via l'Aula Virtual en format mp4 el dia de la darrera sessió presencial del curs al mes de febrer. Aquesta exposició oral en anglès serà avaluada amb una nota individual màxima de fins a 1,5 punts sobre 10, segons la competència oral demostrada per tots i cadascun dels membres del grup de treball. La persona o persones de cada grup que no supere(n) aquesta prova en primera volta podrà/podran tornar a enregistrar i lliurar la seua part del vídeo en la segona convocatòria oficial del curs, amb data límit coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

No s'admetran programacions de microsessions de CLIL realitzades de manera individual o en grups de menys de 5/6 persones. L'alumnat que a l'inici del curs no s'integre en cap grup de treball s'entendrà que renuncia a ser avaluat d'aquestes dues proves (versió escrita i vídeo) que equivalen a 3 punts sobre una qualificació màxima de 10, és a dir, al 30% de la nota final de l'assignatura.

4) Un examen escrit individual que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. L’examen constarà de 25 preguntes tipus "multiple choice test" (5 qüestions per cadascuna de les tres primeres unitats del temari i 10 qüestions sobre la darrera part dedicada a la metodologia CLIL). A l'hora de corregir la tria de les opcions "true", "false" o "it depends" es comptabilitzaran el nombre d'encerts menys les errades produïdes.

L’examen serà avaluat fins a una nota màxima de 5,5 punts sobre 10 (sumant 0,22 punts per resposta correcta i restant 0,22 punts per cada dos respostes equivocades). En cas de suspendre l’examen, aquesta prova ja s’hauria de recuperar en la segona convocatòria oficial de l’assignatura en el mes de juny, també en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Totes les proves d’avaluació detallades més amunt s’hauran de realitzar en anglès i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals en format vídeo és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en l’examen escrit. Consegüentment, la detecció de treballs individuals o en grup que resulten del plagi tant de fonts publicades com dels treballs d’altres companys i companyes, se sancionarà no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura no cal aprovar cadascuna de les seues proves d'avaluació per separat, sempre que s'arribe a la nota mínima de 5 punts sobre el màxim de 10. 

L'entrega de qualsevol dels treballs esmentats amb anterioritat i/o presentar-se a l’examen escrit implicarà que l’estudiant o l’estudianta es considera presentat a la convocatòria corresponent.

El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen tindrà un impacte de fins a un 30% en la nota final de l’assignatura. És a dir, només aquelles persones que facen ús d’un anglès correcte i sense faltes d’ortografia podran optar a assolir el 100% de la nota final, per tal com mentre que els coneixements dels continguts explicats en l’assignatura tenen un pes de fins al 70% de la nota final, els coneixements lingüístics de l’idioma anglès també s’avaluen i tenen un pes de fins al 30% de la nota final.

No es pot aprofitar ni superar una assignatura de Didàctica de la Llengua Anglesa sense mostrar que es dominen no tan sols els coneixements sobre didàctica d’aquesta llengua sinó també la llengua vehicular que el futur professorat d’educació primària haurà de fer servir en les seues classes: l’anglès, en aquest cas. Si el domini del codi lingüístic és un requisit imprescindible per a formar-se en les didàctiques de les llengües primeres (i.e. català i castellà) que estan més presents en la vida quotidiana dels xiquets i de les xiquetes de primària dins i fora de l’escola, encara ho ha de ser més i de manera més estricta en el cas de la didàctica d'una llengua estrangera. Això és així perquè el professorat que fa servir l’anglès a classe és, d’una banda, el principal model i referent lingüístic; i, d’altra banda, la principal font d’entrada i de retroacció per a un alumnat de primària com l’espanyol en general i el valencià en particular, el qual majoritàriament no es troba immers en un context de parla anglesa.

Per tant, aquell estudiantat matriculat en l’assignatura que faça ús d’un anglès incorrecte i amb faltes d’ortografia, gramaticals o de qualsevol altre tipus únicament podrà optar a obtenir el 70% de la nota final de l’assignatura, en funció del nombre i de la gravetat de les faltes lingüístiques detectades tant en el seu anglès escrit com en el seu anglès oral. Quan les proves escrites o orals i els exàmens de l’assignatura s'entreguen mitjançant un anglès que resulte inintel·ligible amb errades ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i/o fonètiques que afecten la comprensió del missatge que es vol transmetre, aquestes proves i/o exàmens no es continuaran corregint i seran avaluades amb una nota de zero punts.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16