SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Atesa l'orientació teoricopràctica de l'assignatura, l'avaluació es dividirà en:

a) Avaluació dels coneixements teòrics (50%) mitjançant dues proves escrites. Aquestes es realitzaran una al final del primer semestre, i l'altra al final del segon semestre. És obligatori realitzar les dues proves, ja que en cadascuna d'elles s'avaluarà una part de l'assignatura. No hi ha examen final.

b) Avaluació dels coneixements pràctics (50%) mitjançant l'elaboració i exposició de treballs individuals o grupals. L'assistència a les classes de pràctiques és obligatòria (mínima assistència requerida 80%). La falta d'assistència superior al 20% de les classes repercutirà directament en la nota d'aquesta part de l'assignatura. En aquests casos, la nota màxima a la qual es podrà aspirar és a 5 (2,5 de l'assignatura).

Per a donar per superada l'assignatura, és necessari:

- Que la mitjana de les dues proves teòriques siga igual o superior a 5.
- Que la nota de la part pràctica siga igual o superior a 5.

Aclariments:

1. En cas de suspendre una de les parts de l'assignatura:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o estudianta només realitzarà una prova escrita per recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries.

- En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o estudianta ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura (bé mitjançant una prova escrita referida a la part pràctica, o bé fent de nou els treballs que el professorat crega convenient). Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries.

2. Condició de no presentat.

Un estudiant o estudianta constarà com a no presentat en la nota final de l'assignatura (és a dir, de la convocatòria corresponent) si no realitza alguna o cap de les dues proves teòriques. Així per exemple, un estudiant o estudianta que es presente i suspenga el primer parcial (i no es presente al segon), constarà com a suspens. De la mateixa manera, una persona que es va presentar només al segon parcial (i no s'haja presentat al primer) i suspenga, també constarà com a suspens.

Haver entregat part dels treballs de la part pràctica en el primer semestre, no implica constar com a presentat. Un o una estudiant que haja entregat part dels treballs del primer semestre i no es presente a cap examen, constarà com a no presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16