Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A) Qualificació global:

 

La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

Criteri 1: (40% de la nota): Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (40%) (tipus test, V / F i / o problemes)

Qualificació de les diferents activitats d'avaluació contínua:

Criteri 2 (30% de la nota): Realització d'un projecte en grup sobre un àmbit d'aplicació de la mediació o sobre un cas pràctic de mediació

Criteri 3 (20% de la nota): Realització d'activitats pràctiques.

Criteri 4 (10% de la nota): Treball acadèmic i resolució de casos

B) Condicions per aprovar l'assignatura:

 

Per superar l'assignatura serà necessari:

Que la qualificació de la prova final sigui igual o superior a 2 sobre 4.

Que la qualificació obtinguda en el projecte de pràctiques sigui igual o superior a 1.5 sobre 3. A partir d'aquesta nota se sumaran les notes obtingudes en la realització de les activitats del criteri 3 i del criteri 4.

 

Nota important: si les dues qualificacions (1 i 2) no estan aprovades, no sumaran. Per tant, l'estudiant que suspengui la part teòrica (encara que tingui aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final a la primera convocatòria la nota de la prova final.

 

C) Segona convocatòria:

En cas de suspendre les dues parts (prova final i avaluació contínua) es realitzaran dues proves:

Prova d'avaluació (40% de la nota) tipus test, V / F o problemes.

Prova sobre els continguts treballats en les sessions pràctiques i / o en el desenvolupament del projecte, a fi de recuperar la part d'avaluació contínua. (60%) de la nota.

En cas de suspendre només una de les parts en la 1ª convocatòria:

- Si l'estudiant té suspesa la prova final, es conservarà la nota de l'avaluació contínua per a la 2ª convocatòria. Per tant, en 2ª convocatòria, només realitzarà una prova final. Aquesta nota només es conservarà per a la 2ª convocatòria del curs.

-Si es té suspesa l'avaluació contínua, es conservarà la nota de la prova final per a la 2ª convocatòria. Per tant, en aquesta convocatòria, només haurà de recuperar la part pràctica de l'assignatura mitjançant una prova sobre els continguts treballats a classe. Aquesta nota només es conservarà per a la 2a convocatòria del curs.


D) Condició de "no presentat".

Un o una estudiant constarà com a no presentat en la qualificació final de l'assignatura si no realitza la prova final. Haver lliurat part dels treballs de la part d'avaluació contínua, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que hagi lliurat part dels treballs però que finalment no es presenti a cap prova final, constarà com a "no presentat".