DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a poder aprovar l’assignatura caldrà obtindre 5 punts de nota mínima, després de sumar la part pràctica (2 punts) i la part teòrica (8 punts).


La part pràctica consistirà s’avaluarà mitjançant un únic tipus de proves:

- La realització de quatre treballs escrits (0,5 punts cadascun) a partir del visionat de peces audiovisuals o la lectura de textos, que el professor indicarà en classe. En total, són 2 punts.


La part teòrica s’avaluarà mitjançant dos tipus de proves:

- La realització de quatre treballs escrits relacionats amb la teoria de l’assignatura (0,5 punts cadascun) a partir del visionat de peces audiovisuals o la lectura de textos, que el professor indicarà en classe. En total, són 2 punts.

- Un examen escrit amb dos preguntes (3 punts cadascuna) sobre els continguts explicats en classe al llarg del curs. En total, són 6 punts.


L’alumne o l’alumna es considerarà presentat quan realitze l’examen escrit.

La nota de tots els treballs escrits realitzats durant la primera convocatòria (fins a 4 punts en total) es manté per a la segona convocatòria.