Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: en aquestes classes s'introduiran els conceptes bàsics de l'anàlisi de regressió, que s'il·lustraran amb exemples i casos pràctics en pissarra o / i utilitzant el programari R. Com a pas previ a aquesta exposició teòrica, es proporcionarà als alumnes, a través l'Aula Virtual, un esquema i / o apunts perquè puguin iniciar-se en el tema i plantejar qüestions. No obstant això, serà responsabilitat del / de la alumne / a aprofundir, amb ajuda dels manuals, en aquells aspectes del programa que únicament s'han abordat d'una manera superficial a l'aula.
 
Resolució de casos pràctics a l'aula d'informàtica: les classes pràctiques s'impartiran en la seva totalitat a les aules d'informàtica. En les mateixes, s'aprofundirà en conceptes teòrics, es plantejaran exercicis pràctics i es resoldran casos d'estudi. En aquestes classes, s'introduirà el / la alumne / a en la utilització del programa R, el que li permetrà resoldre els casos pràctics que es plantegin i discuteixin tant en aquestes classes com prèviament en les de teoria. En alguns casos, el / la professor / a únicament indicarà com resoldre algunes de les qüestions plantejades, i és responsabilitat del / de la estudiant la seva resolució completa.