SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0919 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'examen constarà de tres parts; preguntes tipus test, preguntes breus amb justificació i cuestinones pràctiques o problemes numèrics.
A) Per poder superar l'assignatura serà necessaria conseguir almenys un 40% en cadascuna de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final de l'assignatura noserà superior a 4.

Aquells alumnes que hagin suspès l'assignatura i en la convocatòria de juny vulguin millorar la nota de memòries i informes de pràctiques hauran de realitzar un informe acreditatiu de les seves competències en cadascuna de les pràctiques que pretenguin recuperar.

Els que vulguin fer-ho del projecte, hauran de lliurar un treball equivalent al realitzat durant el curs, per a això s'hauran de posar en contacte amb el professor responsable per tal de triar l'edificació objecte d'estudi.

El lliurament d'aquesta documentació s'haurà de realitzar,a l'aula virtual, com a màxim una setmana després de l'examen.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.

B) La presentació en l'examen implica la consideració de presentat en aquesta convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16