SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0943 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La qualificació final es determinarà sobre la base dels següents apartats:

APARTAT I

30% de la nota final. Correspon al seguiment del treball dut a terme al llarg del curs:
a) traducció de 2 fragments d’una obra que s’especificarà al principi del curs (20%)

b) tasques de treball (10%)

APARTAT II

70% de la nota final. Prova escrita final. Consistirà en una traducció anotada i comentada d’un text d’unes 500-600 paraules. Es permetrà l’ús dels materials de documentació que es consideren pertinents. El text de l’examen serà un fragment de l’obra esmentada a l’apartat anterior.

Les tasques corresponents a l’apartat I només es podran lliurar durant el període d'impartició de l'assignatura, en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment a l’Aula Virtual. Per tant, no seran recuperables en la segona convocatòria.

Els alumnes que es presenten només a la prova escrita (apartat II) en qualsevol de les dues convocatòries, sense haver fet cap tasca de l'apartat I, podran optar a un màxim del 70% de la nota màxima (10).

Perquè es considere un estudiant com a presentat a una convocatòria, la prova necessària és l’examen (apartat II).

En aquesta assignatura el barem de referència per a l’avaluació serà el barem marc aprovat al Consell de data 4 de juny de 2003 i reajustat amb data de 24 de juny de 2003 (consulteu la pàgina web del Departament de Traducció i Comunicació, www.trad.uji.es)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16