SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0937 - Traducció C (Francès)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A requeriment del professorat, cada estudiant haurà de presentar diverses traduccions al llarg del curs per tal de valorar la seua progressió (aquesta nota representarà 2 punts del total). També s’haurà de presentar una carpeta o dossier de traducció, que contindrà els textos originals i les traduccions corregides realitzades en les classes presencials, a més d’una graella d’autoavaluació comentada  (2 punts). Només tindran dret a la nota del dossier els estudiants que hagen assistit al 80% de les classes pràctiques. El professorat habilitarà un procediment d’avaluació perquè els estudiants que realitzen una estada Erasmus en una universitat francòfona també puguen accedir a aquests 4 punts. L’altra part de la nota (6 punts) s’obtindrà en l’examen de final de convocatòria, en el qual s’haurà d’arribar a un mínim de 3 punts.

L’examen podrà  tenir una (o més d’una) de les modalitats següents:

1) Una traducció d’un text d’entre 200 i 500 paraules. Es permetrà un nombre limitat de consultes a un diccionari monolingüe francès o bilingüe francès-català/català-francès no especialitzats (en format paper);  no es podran fer servir gramàtiques, manuals d’estil, enciclopèdies, etc.

2) Una traducció d’un text d’entre 200 i 500 paraules realitzada amb ordinador (al laboratori de traducció o en una aula d’informàtica), amb la possibilitat de consultar diccionaris i altres recursos electrònics en línia, però no el correu electrònic (ni xarxes socials, serveis de missatgeria, etc.) ni qualsevol altra eina que permeta l’intercanvi d’informació amb una altra persona de l’aula o de l’exterior.

3) Una traducció d’un text d’entre 200 i 500 paraules sense diccionari ni cap altra font de documentació.

4) Un qüestionari sobre un repertori de dificultats habituals en la traducció francès-català, relacionat amb la bibliografia bàsica i amb els exercicis pràctics realitzats en classe.

5) Un exercici de comentari dels problemes de traducció presents en el text que prèviament s’ha traduït.

El fet d’assistir a un examen oficial implica considerar-se com a presentat en la convocatòria.

Per a la segona convocatòria es  mantindran les notes de les traduccions obligatòries i del dossier de traduccions fetes a classe. Si l'alumnat no ha  lliurat les tasques durant el curs, no podrà optar als 4 punts de les traduccions obligatòries i del dossier de traduccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16