PU0935 - Planificació de Mitjans

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

  El sistema d’avaluació final consistirà en:

 -Prova escrita, que constarà de preguntes de desenvolupament de la teoria vista a classe i exercicis pràctics com els treballats a classe. Aquesta part ponderarà el 60% de la qualificació final (nota mínima exigida 5/10) i será recuperable en la data oficial prevista.

 

-Treball en grup: realització d’un pla de mitjans a partir del briefing vist a classe. Aquest exercici ponderarà un 20% de la qualificació final, (nota mínima exigida 5/10) i es podrá recuperar de manera individual entregant el pla de mitjans que propose la professora el dia de l’examen de la 2ª convocatoria.

 

-Presentació oral i treball en conjunt del pla de mitjans: 5% no recuperable.

 

-Resolució dels casos pràctics i exercicis d’excel que es realitzen durant el curs a l’aula: 10%, no recuperable.            

 

-Seminari de l'assignatura: assistència al seminari i desenvolupament del treball que se propose: 5%. Recuperable en la data oficial establerta mitjançant la realització del treball individual que propose la professora.

                 

Un alumne es considerarà presentat a l'assignatura, quan haja fet l'examen escrit i presentat, al menys, el pla de mitjans.

 

S’adjunta un quadre resum:

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Examen individual

sobre continguts bàsics.

60%

Recuperable

60%

Examen en el període de recuperació

L’avaluació inclou aspectes teòrics i pràctics.

Treball de grup:

Pla de mitjans

20%

Recuperable

 

 

20%

 

 

Entrega día de l’examen de recuperació. Treball individual.

Correcta aplicación de la teoría a un cas real. Es valora tant la forma com el contingut.

Presentació oral i treball en conjunt del pla de mitjans

5%

No recuperable

-

-

 

Casos Pràctics i treball en Excel

10%

No recuperable

-

.

L’avaluació inclou el desenvolupament de casos relacionats amb els temes i el treball del exercicis d’excel.

Seminari de l’assignatura

5%

Recuperable

5%

Entrega día de l’examen de recuperació

 Realització d’un treball individual sobre la temática del seminari o el que propose la professora.