PU0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació


ÉS IMPORTANT TENIR EN COMPTE EL SEGÜENT SOBRE L'AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Per a l'avaluació final de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la nota, la progressió personal de cada estudiant i la seua participació en les diferents activitats al llarg del semestre.
Els criteris d'avaluació per a cadascun dels treballs seran definits per les evidències d'avaluació que es troben explicats a l'aula virtual de cada tasca.
L'alumnat a més de tenir en compte les evidències que avaluen els treballs, ha de conèixer que es consideraran treballs amb gran qualitat els que compten amb:

  1. Habilitat per a exposar evitant els tòpics i les generalitzacions
  2. Capacitat de pensament elaborat i maduresa en les proposada
  3. Habilitat per a passar de la descripció a l'anàlisi identificant qüestions rellevants.
  4. Habilitat per a identificar i fer bon ús de material de suport teòric
  5. Habilitat per a presentar i sostenir un argument, basat en un sòlid coneixement de les fonts, i per a extraure conclusions lògiques i raonades.
  6. Capacitat per a adoptar una actitud crítica i ètica en els aprenentatges de l'assignatura.

LES BONES NOTES SERAN FRUIT DE TREBALLS EXCEL·LENTS ON, A més de l'EXPOSAT ANTERIORMENT, HI HAJA APROXIMACIONS TEÒRIQUES O PRÀCTIQUES ORIGINALS, CRÍTIQUES, CLARES I SÒLIDAMENT FONAMENTADES, I TREBALL ON HI HAJA MOLT ESFORÇ (BIBLIOGRÀFIC, INVESTIGADOR, PRÀCTIC, Etc.).


PRUEBA DE EVALUACIÓN

% CALIF.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

% CALIF.

Criterios de aprobado

2ª CONVOCATORIA

Portafolio de aprendizaje

50%

MODALIDAD 1Ejercicios parcialesen el aula individuales y/o grupales (problemas, casos, desarrollos teóricos, debates, etc.)

MODALIDAD 2Examen escritoteórico-práctico final individual

70%

Es obligatorio escoger una de las modalidades. La nota es resultado de la media de los ejercicios parciales o la nota del examen escrito, según modalidad. Se requiere un mínimo de 5 sobre 10.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria. Los suspendidos en primera convocatoria tanto de la modalidad 1 como la 2 con menos de un 5 sobre 10 realizarán un único examen final.

Portafolio Blog individual

25%

 

No se exige nota mínima, pero esobligatorio presentarlo para poder aprobar. No hay recuperación.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria.

Trabajo sobre el seminario

5%

 

No se exigen nota mínima. No hay recuperación.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria.

Elaboración de trabajos académicos y presentaciones orales

40%

Talk 10’

15%

 

No se exige nota mínima. No hay recuperación.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria.

Presentación de un tema en el aula    

10%

 

No se exigen nota mínima. No hay recuperación.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria (o se presentará la práctica si no se hizo en 1ª convocatoria o se suspendió)

Práctica 1    

10%

 

No se exige nota mínima, pero esobligatorio presentarlo para poder aprobar.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria (o se presentará la práctica si no se hizo en 1ª convocatoria o se suspendió)

Práctica 2   

10%

 

No se exige nota mínima, pero esobligatorio presentarlo para poder aprobar.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria (o se presentará la práctica si no se hizo en 1ª convocatoria o se suspendió)

Práctica 3    

30%

 

No se exige nota mínima, pero esobligatorio presentarlo para poder aprobar.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria (o se presentará la práctica si no se hizo en 1ª convocatoria o se suspendió)

Práctica 4    

25%

 

No se exige nota mínima, pero esobligatorio presentarlo para poder aprobar.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria (o se presentará la práctica si no se hizo en 1ª convocatoria o se suspendió)

Resolución de casos

10%

Ejercicio que se resuelve en clase

100%

 

No se exige nota mínima. No hay recuperación.

Se guarda la nota de la 1ª convocatoria.L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.) no puguen assistir a les classes  hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 2 primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació individuals.


Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria


En qualsevol prova, l'alumnat està obligat a complir les regles sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguen implicaran la qualificació de “zero” en eixa prova, en aqueixa convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l'estudiant i, si escau, la sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació vigent.

Es recomanable consultar la normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau.

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/jzye5h3mxofdcvse0k8mgnfrznrknncfgüent.