PU0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessària:

-  La realització d'una prova escrita sobre els continguts del temari. Qualificació: de 0 a 10. Pes en la   nota final: 50%. Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5. L'assitència i participació activa en les sessions de teoria pot contribuir a millorar la nota final de la prova escrita amb la condició d'haver-la aprovat.

-  La presentació de les pràctiques realitzades en grup i dels exercicis individuals i grupals. El lliurament dels treballs es farà al llarg del semestre en les dates que s'indicaran en cada cas. Cada equip haurà d'exposar a classe almenys dos de les pràctiques. Les pràctiques realitzades en grup constituiran el 80% de la nota de pràctiques i els exercicis el 20%. Qualificació de 0 a 10 (resultat del càlcul de la mitjana ponderada de totes les pràctiques i exercicis). Pes en la nota final: 50%.  Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.