Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

Treballs acadèmics: els alumnes haurien de realitzar, organitzats per grups, dossiers de producció complets.

Examen: cada alumne haurà de respondre cinc preguntes de desenvolupament amb espai limitat a una fulla per ambdues cares en total, i a un test multirrespuesta consistent en vint interrogants, amb quatre contestacions possibles, de les quals solament una és correcta (tres errònies resten una encertada).

Proporció en el càlcul de la nota final: 50% desenvolupament (i.i., un punt sobre deu cada pregunta) / 50% test. Les proves estrictament necessàries per a la superació de l'assignatura per part de l'alumnat en la convocatòria, per tant, serà tant la realització i aprovat –amb nota mínima de’5 0 sobre 10) de l'examen; com del treball acadèmic (dossier de producció).