Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0920 - Introducció a la Literatura dels Estats Units

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 49
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa i relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

Resultats d'aprenentatge

RA20 - Utilitzar i aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi en textos i discursos literaris.

RA20 - Organitzar i planificar una presentació oral sobre un dels temes del programa (nivell B2).

RA20 - Detectar i escriure sobre les diferències culturals en el context de la literatura dels Estats Units (nivell B2).

RA20 - Analitzar, comentar i revisar críticament a través d'un assaig l'obra dels autors representatius de la literatura dels Estats Units (nivell B2).