Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG08 - Habilitats en les relacions interpersonals.

Resultats d'aprenentatge

RA12 - Realitzar resums escrits de diferents textos orals (notícies de ràdio, programes de TV, seminaris o conferències), a més de poder produir textos orals específics com una presentació (nivell B2).

RA12 - Realitzar de forma competent una presentació en llengua anglesa i redactar transparències que acompanyen la presentació de forma clara i sense errors lingüístics (nivell B2).

RA12 - Incorporar elements del llenguatge corporal, de la cultura anglosaxona i de les peculiaritats del discurs oral a l'hora de realitzar una presentació en públic en llengua anglesa.

RA12 - Identificar l'organització del discurs oral, ja siga en conversacions o en textos orals més organitzats com una presentació en públic.

RA12 - Dissenyar l'estructura clara i ben organitzada d'una presentació en públic.

RA12 - Comprendre i participar activament en conversacions en llengua anglesa (nivell B2).