CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura, el qual estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants i estudiantes que la cursen i de l'evolució del mateix escenari de les empreses que componen el teixit empresarial comunicatiu.

Introducció

Tema 1: Empresa i empresari

1.1 L'empresa com realitat econòmica

1.2 Tipus d'empreses de comunicació

1.3 Àrees funcionals de l'empresa

1.4 La responsabilitat social en les empreses de comunicació

Tema 2: Dimensió jurídica de l'empresa i problemes pràctics

2.1 El dret mercantil

2.2 Elements jurídics de l'empresa

2.3 L'empresari individual versus l'empresari social

2.4 Classificació de societats mercantils

2.5 Organització de les societats mercantils

2.6 Situacions especials:

2.6.1 Concurs de creditors

2.6.2 Agrupacions i unions d'empreses

Tema 3: Entorn econòmic

3.1 Espanya i la Unió Europea. Entorn econòmic

3.2 L'activitat econòmica: producció, renda i despesa

3.3 Els mercats: de productes, de treball i de capitals

3.4 El sistema de preus: l'oferta i la demanda

3.5 Objectius econòmics: el creixement, l'atur, la inflació i el dèficit

3.6 Els diners: la política monetària

3.7 Economia Circular

Tema 4: La comunicació i el mercat

4.1 Anàlisi i mesurament de la demanda

4.2 Anàlisi de la producció i els costos

4.3 Els preus de mercat i la comunicació

Tema 5: El sistema fiscal

5.1 Principis de la imposició

5.2 Introducció al sistema fiscal espanyol

5.3 Principals imposats en el sistema fiscal espanyol. Característiques

Tema 6: Teories de l'organització empresarial

6.1 Introducció. L'estructura de les organitzacions

6.2 Tipus d'estructures organitzatives en les empreses de comunicació

Tema 7: La presa de decisions

7.1 La decisió empresarial

7.2 Els objectius

7.3 Planificació i control de gestió

TEMARI DE PRàCTIQUES

PRàCTIQUES TIPUS A : PROJECTE SIMULACIÓ DE LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA.

Práctica A1: Idea de negoci e identitat visual.

Práctica A2: Trámits legals

Práctica A3:: Introducció al Pla de Marketing.

Práctica A4: Pla d' Organització.

Práctica A5: Exposició en clase d'un  Resumen Ejecutiu del Pla d'empresa

PRàCTIQUES TIPUS B DE SEGUIMENT DE MITJANS

PRÁCTICA 1 TIPO B,  SEGUIMENT PÁGINA WEB EMPRESA : TEMA 1  conceptes misió, visió, cultura empresarial, RSE 

PRÁCTICA 2 TIPO B,  SEGUIMENT DE MITJANS : TEMA 2 DIMENSIÓ JURÍDICA DE L'EMRESA DE COMUNICACIÓ:

 PRÁCTICA 3 TIPO B,  SEGUIMENT DE MITJANS: TEMES 3 y 5 : ENTORN ECONÒMIC I SISTEMA FISCAL.

 PRÁCTICA 4 TIPO B,  SEGUIMENT DE MITJANSTEMA 4: LA COMUNICACIÓ I EL MERCAT