Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1 L'ORDENAMENT JURIDICOLABORAL: LES FONTS DEL DRET DEL TREBALL I LA SEUA APLICACIÓ.

1. LES FONTS DE PRODUCCIÓ I LES FONTS FORMALS DEL DRET.

2. LES FONTS DE L'ORDENAMENT JURIDICOLABORAL.

2.1. La Constitució Espanyola.

2.2. Normes internacionals i supranacionals.

2.2.1. Pactes internacionals.

2.2.2. L'Organització Internacional del Treball.

2.2.3. Les comunitats europees.

2.3. Lleis i altres normes amb rang de llei.

2.3.1. Lleis orgàniques i lleis ordinàries.

2.3.2. Decrets legislatius i decrets llei.

2.4. Els reglaments en matèria laboral.

2.5. Els convenis col·lectius.

2.5.1. Els principis constitucionals en matèria de negociació col·lectiva.

2.5.2. Concepte i naturalesa dual del conveni. Els convenis estatutaris i extraestatutaris.

2.5.3. Eficàcia del conveni col·lectiu: eficàcia jurídica i eficàcia personal. Les clàusules de desvinculació salarial i altres qüestions que modifiquen les regles sobre l'eficàcia del conveni.

2.5.4. Les parts del conveni col·lectiu.

2.5.5. El contingut dels convenis col·lectius.

2.6. Altres fonts de l'ordenament laboral.

3. L'APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL.

 

TEMA 2

L'ADMINISTRACIÓ LABORAL.

1. LA INSPECCIÓ DE TREBALL. FUNCIONS.

2. L'ACTUACIÓ INSPECTORA. LES ACTES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL.

3. El procediment sancionador.

 

TEMA 3

L'ORDRE JURISDICCIONAL SOCIAL

1. L'ORGANITZACIÓ DE L'ORDRE JURISDICCIONAL SOCIAL

2. COMPETÈNCIA DE L'ORDRE JURISDICCIONAL SOCIAL

2.1. Noció tecnicojurídica de competència jurisdiccional

2.2. Regles de competència material. Conflictes sotmesos a l'ordre jurisdiccional social

2.2.1. L'enumeració positiva de matèries

2.2.2. Supòsits expressament exclosos

 

TEMA 4

ELS ELEMENTS SUBJECTIUS DE LA RELACIÓ LABORAL PER COMPTE D'ALTRE: EL TREBALLADOR, L'EMPRESARIAT I L'EMPRESA.

1. LA NOCIÓ DE TREBALLADOR. ELS PRESSUPOSTOS SUBSTANTIUS del contracte de treball.

1.1.1. El caràcter personal de la prestació

1.1.2. Voluntarietat.

1.1.3. Retribució.

1.1.4. Dependència.

1.1.5. Alienitat.

2. ELS PROBLEMES ACTUALS DE QUALIFICACIÓ JURÍDICA: la presumpció de laboralitat, LES RELACIONS LABORALS ESPECIALS.

3. L'EXCLUSIÓ DE LA NOCIÓ DE TREBALLADOR. ELS PRESSUPOSTOS ADJECTIUS DEL CONTRACTE DE TREBALL: LES RELACIONS LABORALS EXCLOSES.

4. L'EMPRESARIAT I L'EMPRESA.

4.1. El concepte d'empresariat.

4.2. El centre de treball.

4.3. Els grups d'empreses.

4.4. La subcontractació.


TEMA 5

LA CONTRACTACIÓ I LES MODALITATS DE CONTRACTACIÓ.

1. LA CAPACITAT PER A CONTRACTAR COM A TREBALLADOR.

2. La conclusió del contracte de treball.

2.1. La formalització, la documentació i la prova del contracte de treball.

2.2. El període de prova.

3. EL CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT

4. LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL

5. ELS CONTRACTES FORMATIUS

6. LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL.

 

TEMA 6

EL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL (I)

1. LA FIXACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL.

2. LA CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL.

2.1. La mobilitat funcional.

2.2. Els ascensos.

3. EL LLOC DE TREBALL.

3.1. La mobilitat geogràfica a voluntat de la persona empleadora.

3.1.1. Els trasllats.

3.1.2. Els desplaçaments.

3.1.3. La mobilitat geogràfica per raons objectives.

3.2. La mobilitat geogràfica a iniciativa del treballador: les permutes i la reagrupació familiar.

4. TEMPS DE TREBALL I PERÍODES DE DESCANS

4.1. La jornada de treball

4.2. Les hores extraordinàries

4.3. L'horari de treball

4.4. El calendari laboral

4.5. El descans setmanal

4.6. Les festes laborals

4.7. Les vacances anuals

TEMA 7

EL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL (II). EL SALARI.

1. MODALITATS DEL SALARI.

1.1. Salari en diners.

1.2. Salari en espècie.

2. SISTEMES SALARIALS.

2.1. Salari per unitat de temps i per unitat d'obra.

2.2. Salari per tasca realitzada.

2.3. Salari a comissió.

2.4. Participació en beneficis.

3. ESTRUCTURA SALARIAL.

3.1. Salari base.

3.2. Complements salarials.

4. LA FIXACIÓ DEL SALARI.

4.1. El salari mínim interprofessional.

4.2. Els salaris mínims professionals.

5. EL PAGAMENT DEL SALARI.

 

TEMA 8

EL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ DE TREBALL (III). LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE I LES VICISSITUDS DEL CONTRACTE DE TREBALL.

1. LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL.

1.1. Significat i abast.

1.2. Modificacions individuals.

1.3. Modificacions col·lectives. Procediment.

2. LES VICISSITUDS DEL CONTRACTE DE TREBALL.

2.1. Les interrupcions no periòdiques de la prestació. Els permisos.

2.2. Les suspensions del contracte de treball. Les causes contingudes en l'Estatut dels treballadors.

TEMA 9

L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

1. CONCEPTE D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL.

1.1. Regulació.

1.2. Modalitats.

1.3. Obligacions derivades de l'extinció del contracte.

2. ACOMIADAMENT DISCIPLINARI.

2.1. Concepte i naturalesa.

2.2. Justes causes d'extinció.

2.3. Procediment.

3. L'EXTINCIÓ PER CAUSES OBJECTIVES.

3.1. Causes justificants.

3.2. Procediment.

3.3. Efectes.

4. L'ACOMIADAMENT COL·LECTIU.

4.1. Causes habilitants.

4.2. Procediment. Fases. Efectes de la resolució. Revisió.

5. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER FORÇA MAJOR.

5.1. Causa.

5.2. Procediment.

5.3. Efectes.

6. L'EXTINCIÓ PER VOLUNTAT DEL TREBALLADOR.

7. L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER MORT, INCAPACITAT PERMANENT TOTAL O ABSOLUTA, GRAN INVALIDESA O JUBILACIÓ DEL TREBALLADOR.

8. ALTRES CAUSES D'EXTINCIÓ.

 

TEMA 10

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

1. ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

1.1. Àmbit estatal

1.2. Àmbit provincial/autonòmic

1.3. Els convenis d'empresa (grans empreses turístiques)

2. LES CONDICIONS DE TREBALL CONVENCIONALS MÉS "PRÒPIES" DEL SECTOR TURÍSTIC