Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

Examen escrit: en les dates oficials fixades a l'efecte es realitzarà una prova teoricopràctica, amb 7/8 preguntes curtes, que equivaldrà al 70% de la nota final. 

Activitats complementàries: el 30% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació d'aquestes activitats, que cal presentar a classe en les dates indicades i que s'aniran coneixent en el seu moment. La mera realització d'aquestes activitats no implica obtenir la màxima qualificació, no són recuperables, i aquesta només es tindrà en compte en primera i segona convocatòria. Pel caràcter dinàmic de la docència, independentment del caràcter que tinga atribuïda la classe als horaris del SIA o a la programació de la Guía Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís del professorat, en qualsevol d'elles, encara que es posaran a l'Aula Virtual. 

La nota mínima per a superar l'assignatura és un 5. A més, l'estudiantat haurà d'obtenir, almenys, una qualificació de 4 punts (sobre 7) a l'examen escrit per poder sumar la puntuació obtinguda a la resolució de casos. Si l'estudiantat no haguera realitzat la resolució de casos, la seua nota a l'examen final haurà de ser igual o superior a 5 punts (sobre 7) per a superar l'assignatura.

Es considera presentat l'estudiantat que realitza la prova escrita teoricopràctica.