Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0926 - Segon Idioma per a Turisme I (Francès)

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 

Proves d'avaluació

Puntuació

Tests i controls en classe

Fins a 3 punts

2) Examen final de competències: obligatori

Fins a 2 punts

3) Execució de tasques: obligatòria
Exposició oral
 

Fins a 2,5 punts

 

4. Resolució de problemes: obligatòria
Activitat en l'Aula Virtual

Fins a 2,5 punts

TOTAL (màxim de punts)                                     10 punts

Nota mínima global entre els 4 apartats: 5

L'alumne o alumna es considera presentat si realitza les següents proves d'avaluació:
1. L'examen final de coneixements
2. Les tasques de l'Aula Virtual

3. L'exposició oral


Si l'estudiant o estudianta deixa de fer una d'aquestes parts es considera que li corre la convocatòria.

2a convocatòria:

Les exposicions orals no es recuperen en la 2a convocatòria.

Carpeta d'exercicis de recuperació (fins a 2 punts).