SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAY017 - Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura, els estudiants hauran d'obtenir al menys el 50% de la nota en el treball/projecte final escrit.
Els estudiants han d'atendre al menys al 80% de les hores de classe presencials. Es recomana l'assistència als possibles seminaris.

 

El professor pot demanar als estudiants que presentin tasques addicionals quan faltin a una sessió a causa de circumstàncies extraordinàries i inesperades.

 

Si un estudiant lliura el treball/projecte dins del termini establert, se’l  considerarà Presentat. Si no es així, es considerarà No presentat.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16