Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

 

Per superar l'assignatura és imprescindible obtenir un valor major o igual a 5 (sobre 10) en la nota final ponderada a partir de totes les proves. La prova final té un pes del 75 % i l'avaluació contínua del 25 % (pràctiques de laboratori: 20 %; altres activitats: 5 %).
 
La prova escrita consistirà en la prova global final, tot i que també podrà existir la possibilitat de considerar en la nota d’aquest apartat les proves parcials realitzades. En aquest últim cas, la nota de la prova final tindrà un pes mínim d'un 40 % en la nota global de l'assignatura. Es requerirà una nota mínima de 4,5 sobre 10 en els diferents parcials considerats i en la nota de la prova escrita final per assegurar una avaluació satisfactòria de tots els continguts del curs. 
 
Les activitats d'avaluació contínua (treball de les activitats proposades i del laboratori) es consideren com a proves no recuperables. És requisit imprescindible per superar l’assignatura assistir a les classes de laboratori.
 
Un estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si realitza qualsevol examen escrit corresponent a aquesta convocatòria.
 
Condicions de superació de l’assignatura en la convocatòria extraordinària de finalització d’estudis: Superació (nota major o igual a 5 sobre 10) d’una prova escrita. Aquesta prova dóna opció al 100 % de la nota de la convocatòria.
 
 

Honestitat acadèmica:

En compliment de la Normativa d’Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació." (artículo 5.7).

I, segons l’article 11 de la mateixa normativa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicaràn la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.”

Tenint en compte aquestos articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’estudiantat implicat en l’incident.