SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1109 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Resolució de casos

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura es valora amb 4 punts (40% de la nota final de l'assignatura) i s'avaluarà a través d'un examen escrit, les característiques bàsiques es comentaran a classe. Nota mínima per fer mitjana amb la resta de proves: 2 punts.
 
La part pràctica de l'assignatura (Seminaris i Problemes) es valora amb 6 punts (60% de la nota final de l'assignatura). Nota mínima per fer mitjana amb la resta de proves: 3 punts.
 
 
 
Avaluació desglossada:
 
 
Teoria (40% de la nota final):
 • Examen escrit [test, desenvolupament i/o problemes] (40% de la nota final): es realitzarà una prova escrita (tipus test, desenvolupament o problemes) per comprovar el nivell de coneixements assolit per l'alumnat.
 
 
Seminaris (45% de la nota final):
 • Presentació oral i/o pòster (10% de la nota final): realització d'una presentació oral i/o elaboració i defensa d'un pòster relacionat amb els continguts treballats al llarg dels seminaris. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Resolució de casos (10% de la nota final): assistència, participació activa i lliurament de casos pràctics i altres activitats realitzades en grups petits durant els seminaris. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable
 • Resolució d'exercicis i problemes (5% de la nota final): es realitzarà una o diverses activitats o proves escrites on l'alumnat hauran de resoldre, individualment o en grup, problemes ètics similars als plantejats a classe. La prova es realitzarà al finalitzar les classes de problemes. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Elaboració de treballs acadèmics (10% de la nota final): realització individual de treballs sobre casos pràctics en el seminari on es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Examen escrit [test, desenvolupament i/o problemes] (10% de la nota final): realització d'una prova escrita (test, desenvolupament o resolució de casos) on es posi a prova la capacitat de l'alumnat per afrontar casos pràctics relacionats amb l'ètica en la pràctica assistencial. Es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta. La prova es realitzarà en finalitzar els seminaris.
 
 
Problemes (15% de la nota final):
 • Resolució d'exercicis i problemes (5% de la nota final): realització d'una o diverses activitats o proves escrites on l'alumnat hauran de resoldre, individualment o en grup, problemes ètics similars als plantejats a classe. La prova es realitzarà al finalitzar les classes de problemes. Aquesta activitat és d'avaluació contínua, i, per tant, no és recuperable.
 • Elaboració de treballs acadèmics (10% de la nota final): elaboració individual d'un o diversos treballs sobre casos pràctics relacionats amb la resolució d'exercicis i problemes relacionats amb la bioètica assistencial Es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta.
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓ D'EXERCICIS PRÀCTICS (PRESENTACIONS, TREBALLS ACADÈMICS I RESOLUCIÓ DE CASOS, EXERCICIS I PROBLEMES)
 
Cal tenir molt present que les pràctiques són d'avaluació contínua i, per tant, exigeixen l'assistència de la sessió completa (dues hores) a l'aula. Només hi ha la possibilitat de recuperar un total de 2 proves pràctiques quan, assistint habitualment a classe, no s'hagués pogut realitzar algun dia per un motiu justificat. Les úniques causes de justificació són:
 
 • Malaltia
 • Qüestiones laborals puntuals
 • Circumstàncies familiars d'importància
 
En els tres casos s'ha d'informar dins d'un termini raonable al professor/a i aportar el preceptiu justificant mèdic, "laboral" o d'un altre tipus que acredite l'absència.
 • La recuperació de les proves es farà al final del semestre.
 • En cas de complir amb els criteris de no assistència justificada d'una sessió, l'avaluació consistirà en una prova sobre un article escollit pel professor/a.
 • En cas de complir amb els criteris no assistència justificada de dues sessions, l'avaluació consistirà en una prova sobre dos articles diferents triats pel professor/a.
 • En cap cas es podrà recuperar més de dues sessions.
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓ DE PRÀCTIQUES PER ALUMNOS CUYAS ASSIGNATURES SE SOLAPEN
Aquells alumnes als quals se li solapen assignatures per repetir la matèria podran realitzar un programa de recuperació de pràctiques.
Per acollir-se a aquest programa hauran de posar-se en contacte amb el professor de pràctiques abans del 12 d'octubre. Aquells que no es posen en contacte amb el professor / a de pràctiques durant aquest període només podran cursar la modalitat presencial de pràctiques.
El programa de recuperació consisteix en l'estudi i anàlisi exhaustiva d'un cas de bioètica. Aquesta anàlisi i reflexió en profunditat ha de realitzar-se utilitzant a) tots els temes del temari de Bioètica i b) una bibliografia exhaustiva sobre el tema proposat en el cas. Amb aquesta teoria i bibliografia específica s'haurà de realitzar el treball que exigeix ​​les següents condicions:
 • Desenvolupament d'un treball d'aproximadament 20 folis.
 • Estructura clara del treball que comença amb l'explicació detallada del cas. Des d'aquest punt de partida s'haurà de relacionar el cas amb la teoria i la bibliografia específica i després solucionar el cas, abordant-los qüestions com els valors morals posats en discussió, les metes de la medicina, els principis de la bioètica i altres claus conceptuals de la bioètica, etc.
 • El cas un analitzador acordarà amb el professor de pràctiques durant el període establert (abans del 12 d'octubre).
 • La còpia d'algun tipus de material suposarà un 0 en la nota final de pràctiques.
 • Les faltes d'ortografia o d'expressió restaran punts al treball.
 • Els treballs són individuals.
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Es tindran en compte amb rigor els següents criteris d'avaluació:
 • Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre les temàtiques tractats al llarg del curs.
 • Demostrar capacitat d'utilitzar els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional, sent capaços d'utilitzar-los per analitzar els casos pràctics.
 • Demostrar capacitat argumentativa i dialògica per a l'anàlisi i per a la resolució de conflictes morals relacionats amb la pràctica sanitària, sabent utilitzar el llenguatge acadèmic adequat, tant oral com escrit.
 • Demostrar capacitat d'anàlisi ètic-crític en l'àmbit de la medicina.
 
Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria són: a) la realització del examen teòric, la assistència als seminaris i les sessions de problemes, b) la realització dels exercicis de la pràctica i l'exposició del treball autónomo son condicions imprescindibles per considerar que s'ha presentat a una convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16