Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Resultats d'aprenentatge

Usar programes  a nivell bàsic que utilitzen càlcul simbòlic per a manejar els conceptes estudiats en aquesta matèria. (IB01)

Usar algoritmes de resolució numèrica de sistemes lineals i aplicar-los de manera efectiva. (IB01)

Treballar intuïtiva, geomètrica i formalment amb les nocions de límit, derivada i derivada parcial. (IB01)

Resoldre sistemes d’equacions lineals de qualsevol tipus entenent la seua utilitat pràctica. (IB01)

Operar amb matrius i identificar la seua estructura i utilitat. (IB01)

Manipular desigualtats, successions i sèries. (IB01)

Explicar el concepte d’espai vectorial i aplicació lineal, la seua relació amb el càlcul matricial i la simplificació que produeix triar bases adequades. (IB01)

Aplicar les derivades parcials en el càlcul d’extrems de funcions de diverses variables reals. (IB01)

Analitzar i dibuixar funcions d’una i dos variables, i deduir propietats d’una funció a partir de la seua gràfica. (IB01)