Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1)
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
 
  • Realització i lliurament de memòries de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 1 i 2)
  • Mitjana de la qualificació de dues entregues de problemes resolts de forma autònoma per l'alumne durant el semestre (10%) (veure nota 1)
  • Mitjana de la qualificació de dues proves escrites de coneixements teòric / pràctiques realitzats durant el curs (10%) (veure nota 1)
  • Examen (70%)
 
Examen final (70%) (veure nota 1).
 
Segona convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
 
  • Realització i lliurament de memòries de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 1 i 2)
  • Mitjana de la qualificació de dues entregues de problemes resolts de forma autònoma per l'alumne durant el semestre (10%) (veure nota 1)
  • Mitjana de la qualificació de dues proves escrites de coneixements teòric / pràctiques realitzats durant el curs (10%) (veure nota 1)
  • Examen (70%)
 
Examen final (70%) (veure nota 1).
 
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 
  • En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.
 
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final d'un 4.5 sobre 10. En cas de no aconseguir aquesta qualificació, la nota final que constarà en actes serà l'obtinguda a l'examen. La qualificació d'avaluació contínua (memòries de laboratori, problemes resolts de forma autònoma i proves escrites de coneixements teoricopràctics) es mantindrà per les dues convocatòries del curs, no hi ha possibilitat de recuperar aquesta part en el curs acadèmic. No s'exigeix ​​nota mínima a la part d'avaluació contínua.
 
Nota 2: Per qualificar la part d'avaluació contínua corresponent als laboratoris de pràctiques, s'aplicarà el següent procediment:
 
La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme.
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" a la convocatòria
 
Inclòs en el 5% de la nota d'avaluació contínua es valorarà l'adquisició de la competència ENAEE CT2 "Utilitzar diferents mètodes per comunicar-se de manera efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" en els nivells de domini N1 i N2. Els indicadors en relació a aquesta competència s'especificaran en una rúbrica que serà pública per a l'alumnat i que estarà accessible a través de l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual