Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

 

Tema 1. El camp elèctric I: Distribucions discretes de càrrega.

1.1.    Fenomenologia de la interacció electrostàtica. Propietats de la càrrega elèctrica.

1.2.    Conductors i dielèctrics.

1.3.    Llei de Coulomb d’acció entre càrregues estàtiques puntuals. Principi de superposició.

1.4.    Camp electrostàtic E.

1.5.    Línies de camp elèctric.

1.6.    Moviment d’una partícula carregada en un camp electrostàtic.

1.7.    El dipol elèctric.

 

Tema 2. El camp elèctric II: Distribucions contínues de càrrega.

2.1.    Distribucions contínues de càrrega.

2.2.    Teorema de Gauss.

2.3.   Càlcul de camps elèctrics mitjançant el teorema de Gauss.

2.4.    El camp electrostàtic en els conductors.

 

Tema 3. Potencial elèctric.

3.1.    Diferència de potencial.

3.2.    Potencial degut a un sistema de càrregues puntuals.

3.3.    Determinació del camp elèctric a partir del potencial.

3.4.    Càlcul del potencial per a distribucions contínues de càrrega.

3.5.    Superfícies equipotencials.

3.6.    Energia potencial electrostàtica d’un sistema de càrregues puntuals.

 

Tema 4. Energia electrostàtica i capacitat.

4.1.    Capacitat.

4.2.    Emmagatzematge de l’energia elèctrica.

4.3.    Condensadors, bateries i circuits.

4.4.    Capacitat d’un condensador amb dielèctric.

4.5.    Estructura molecular d’un dielèctric.

 

Tema 5. Corrent elèctric estacionari.

5.1.    Moviment de càrregues i intensitat de corrent.

5.2.   Llei d’Ohm.

5.4.    Associació de resistències.

5.3.    L’energia en els circuits elèctrics.

5.5.    Regles de Kirchhoff.

5.6.    Xarxes elèctriques.

 

Tema 6. El camp magnètic.

6.1.    Fenomenologia de la interacció magnètica.

6.2.    Força exercida per un camp magnètic

6.3.    Moviment d’una partícula carregada en un camp magnetostàtic.

6.4.    Moments de força sobre espires de corrent i imants.

6.5.    L’efecte Hall.

 

Tema 7. Fonts del camp magnètic.

7.1.    El camp magnètic creat per càrregues puntuals en moviment.

7.2.-   Llei de Biot i Savart.

7.3.-    Flux del camp magnètic.

7.4.    Teorema d’Ampère. Aplicació al càlcul de camps magnètics.

7.5.   El magnetisme en la matèria.

 

Tema 8. Inducció i energia magnètica.

8.1.   Fenomenologia de la inducció magnètica.

8.2.    Llei d’inducció de Faraday.

8.3.    Llei de Lenz.

8.4.    Força electromotriu del moviment.

8.5.    Corrents de Foucault.

8.6.    Inductància.

8.7.    Energia magnètica.

 

Tema 9. Circuits de corrent altern.

9.1.    Generadors de corrent altern.

9.2.    Corrent altern en una resistència.

9.3.   Corrent altern en una bobina.

9.4.    Corrent altern en un condensador.

9.5.  Fasors.

9.6.    Circuits LCR amb un generador.

9.7.   Aplicacions: transformadors.

 

Tema 10. Les equacions de Maxwell. Ones electromagnètiques.

10.1.  Llei d’Ampère-Maxwell: corrent de desplaçament.

10.2.  Revisió dels fenòmens electromagnètics: equacions de Maxwell.

10.3.  Ones electromagnètiques.

10.4.  Propagació del camp electromagnètic en el buit: equació d’ona.

 

Tema 11. Propietats de la llum.

11.1.  La llum com a ona electromagnètica. L’espectre electromagnètic.

11.2.  Dualitat ona-corpuscle.

11.3.  Fonts lluminoses.

11.4.  Propagació de la llum.

11.5.  Reflexió i refracció.

11.6.  Polarització.

 

El temari també inclou pràctiques de laboratori sobre camp elèctric, corrent continu, instrumentació, camp magnètic i materials magnètics, corrent altern, ones i òptica.