SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración y/o exposición de trabajos

10%

Examen oral

10%

Criteris de superació

L’avaluació es farà fonamentalment a partir d’un examen oral eliminatori (apte/no apte) i d’un examen escrit, però les comunicacions orals o escrites amb el professor, en especial els missatges electrònics, són avaluables, ja que proporcionen indicis ben clars sobre el nivell de coneixement, ús i implicació en l’ús de la llengua catalana.

L'examen oral es farà en les hores de classe habilitades a tal efecte o en hores de tutoria.

Un examen oral molt meritori pujarà un 10% la nota final.

L’aprovat requereix la qualificació “apte/a” en l’examen oral i un 5 (sobre 10) o més en l’examen escrit.

A més, es pot presentar un treball escrit voluntari. En aquest cas, tindrà un 10% del pes de la qualificació.

Si algú no fa l'examen escrit, en la 1a o en la 2a convocatòria, la qualificació serà "No presentat/da".

De les parts (oral o escrita) aprovades en 1a convocatòria, no caldrà examinar-se en la 2a convocatòria.

Els detalls sobre els exàmens es faciliten en el programa d’aula.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16