Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

Itinerari presencial

Per aprovar l'assignatura cal superar amb un 5 cadascuna de les dues proves bàsiques de l'avaluació (treball de grup reduït (inclou desenvolupament del diari dialògic, autoavaluació i, participació en els fòrums virtuals escaients i presentació al grup classe) i treball individual (degudament argumentat en funció dels criteris acordats en l'assignatura per la professora i l'estudiantat) que permetran superar l'assignatura.

En cas de no realitzar aquestes dues proves la valoració serà de no presentat o no presentada.

La nota mitjana del treball avaluat del grup-reduït constituirà la nota final del grup que ha d'ésser igual o major a 5.

Per a l'exposició del treball desenvolupat es podrà utilitzar qualsevol recurs a l'abast a la taula virtual.

La professora valorarà la implicació de l'estudiantat tant de manera presencial com a l'aula virtual (fòrums)

Aquesta qualificació de la professora conformarà el 70% de la qualificació final.

En cas contrari, caldrà fer un examen escrit.

La nota del grup reduït conformarà el 30% de la qualificació final.

Itinerari no presencial

L'estudiantat que opte per l'itinerari no presencial ha de realitzar una prova escrita lligada al contingut de l'assignatura.

A més, la professora valorarà la participació d'aquest estudiant o estudianta en els fòrums de l'assignatura.

Per a aprovar l'assignatura cal superar la prova escrita i participar en els fòrums virtuals acordats per l'estudiantat i la professora.