Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1019 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d’aprenentatge basades en principis lúdics.

DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).

DDUJI19 - Potenciar l’ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.

DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.

DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d’edat en l’etapa d’educació infantil.

DDUJI22 - Ser capaç de desenrotllar els hàbits d’autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.

DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaços d’utilitzar el moviment com  a eina d’aprenentatge i de socialització, entenent la importància d’aquest en l’etapa d’infantil.

Ser capaços d’utilitzar el joc motriu de forma adequada en funció dels intencionalitats educatives que es persegueixen.

Ser capaços d’aplicar un ampli ventall de propostes de treball de l’expressió corporal.

Ser capaços de treballar l’expressió corporal adequadament al nivell de desenvolupament dels xiquets/es.

Ser capaços de transmetre valors als xiquets a través del treball dels continguts de l’expressió corporal i el joc (cooperació, solidaritat, respecte...).

Ser capaços de planificar el treball d’expressió corporal dins de la programació general de l’etapa d’Educació Infantil.