MI1014 - Didàctica General

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L'observació de la realitat i l'anàlisi de textos servirà de base al plantejament dels temes i a l'explicació dels principals punts del programa.

L'estudiantat completarà les explicacions amb l'estudi personal i amb la realització de treballs pràctics. Amb aquesta finalitat, s'indicarà la bibliografia apropiada a cada tema.

El pla general del curs s'exposarà a l'alumnat els primers dies del curs. Al mateix temps, s'assenyalaran les lectures obligatòries.

Partint d'aquestes generalitats, els recursos metodològics que prioritàriament utilitzem són els que exposem a continuació. No obstant, remarquem que el professorat que imparteix l’assignatura, en funció de les necessitats de l'alumnat, prioritzarà i portarà a terme la metodologia que considere escaient. 

- Lliçons magistrals. Exposicions en les qual es consideraran, en bona mesura, les tecnologies de la Informació i la comunicació per a focalitzar l'atenció de l'alumnat en els aspectes rellevants del tema treballat, i ho acompanyarem de preguntes i respostes, exemples de la vida escolar….


- Aprenentatge cooperatiu i per projectes. Al llarg del curs s'utilitzaran diferents tècniques de dinàmica de grups, donarem especial importància a les tècniques d'aprenentatge cooperatiu i per projectes.


Resolució d’exercicis i problemes. Treball individual i/o grupal de caràcter aplicatiu, amb qüestionaris d'autoconcepte i autoestima, que posteriorment es comparteixen amb el grup, lectura de textos i posterior debat en parelles (tècnica del xiuxiueig) o en xicotet grup (tècnica Philips 6/6), anàlisi d'experiències, de materials, elaboració conjunta d'algun programa d'orientació…, aprenentatge basat en problemes (ABP) ...


- Activitats amb altres agents educatius: Xarrades, col·loquis, taules redones amb experts, assistència a jornades….


- Aprenentatge a través de l’aula virtual. Basat, sobretot en el treball tutoritzat, en orientacions individualitzades o en grup sobre treballs que du a terme l'alumnat, orientació acadèmica, personal o professional, assessorament sobre pràctiques, tutoria virtual, portafoli electrònic, etc.


- Aprenentatge autònom: Lectures personals, recerca bibliogràfica, anàlisi de pàgines web, elaboració de presentacions informàtiques sobre diverses temàtiques, elaboració de treballs individuals.

APS (Aprenentatge Servei): L’alumnat realitzarà un servei a la comunitat al mateix temps que adquireix una part dels continguts de l’assignatura.