MI1014 - Didàctica General

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

25%

Projectes

25%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.

La participació en les proves serà estrictament necessària per a considerar l'estudiantat com a presentat en una convocatòria.

La qualificació mínima per a la superació de l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cadascun dels apartats esmentats (exàmens, treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, participació en classe, etc.).

 

Examen escrit 50%

- 40% Prova

- 10% Projecte

 

Elaboració i/o exposició de treballs 25%

Projectes 25%