MI1014 - Didàctica General

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB01 - Comprendre els processos d’aprenentatge en el període 0-6 anys

FB05 - Saber promoure l’adquisició d’hàbits entorn de l’autonomia, la llibertat, la curiositat, l’experimentació, la imitació, l’acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic

FB06 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l’esforç individual.

FB23 - Comprendre que l’observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa

FB25 - Abordar anàlisi de l’aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses

FB30 - Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius d’educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.

FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l’activitat docent i de l’aula.

FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l’aprenentatge

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge