SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

 Les proves necessàries per a la superació de l'assignatura són les següents:

a) Realització de treballs acadèmics al llarg del curs (individuals i/o en grup) (30%).

b) Realització d’una prova escrita (tipus test i/o desenvolupament), necessària perquè l'estudiantat es considere com a presentat en una convocatòria (70%).

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre almenys el 50% de la puntuació en cadascuna de les proves.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris oficials, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor/a, en qualsevol d'elles.

Els treballs acadèmics són obligatoris i recuperables a la segona convocatòria. Per tant, l'alumnat que en primera convocatòria no ha aprovat alguna part, pot recuperar-la fent el lliurament en la segona convocatòria i l'examen pertinent.

En cas que no conste qualificació, figurarà per defecte, l'anotació de No Presentat. En aquest cas no es consumirà convocatòria. 

Referent a l'alumnat Erasmus es podrà realitzar una avaluació personalitzada, tenint en compte les habilitats lingüístiques de l'alumnat i la seua trajectòria acadèmica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16