Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1006 - Organització de l'Escola Infantil

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

         L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i/o en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.

         En el cas que l'estudiant o l'estudianta no supere algun dels apartats, la qualificació serà de suspès, és a dir, ha de realitzar totes les tasques que es demanen en l'avaluació (exàmens i presentació de pràctiques i treballs).

 

L'avaluació es dividirà en:

         a) Avaluació dels coneixements teòrics (50%): mitjançant un examen final coincidint amb la data oficial de la primera i/o la segona convocatòria ordinària.

         b) Avaluació dels coneixements pràctics (50%): mitjançant l'elaboració de tasques i treballs de tipus individual i/o grupal.

        

Per a superar l'assignatura cal:

         - Traure almenys un 5 sobre 10 en l'examen final (després es ponderarà la nota al valor real d'aquesta part).

         - La suma de la qualificació pràctica del primer semestre i de la del segon semestre ha de ser igual o superior a 2,5 (sobre 5 punts).

         - La nota global per a superar l'assignatura ha de de ser igual o major de 5 sobre 10 punts, totes les parts s'han d'aprovar individualment.

 

Altres aclariments:

1. En cas de suspendre una de les parts de l'assignatura:

         - En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o estudianta només realitzarà una prova escrita per a recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

         - En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant o estudianta ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura (bé mitjançant una prova escrita referida a la part pràctica, o bé realitzant de nou els treballs que el professorat crega convenient). Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

En cas d'haver aprovat l'examen, si es té la part pràctica suspesa, l'assignatura es considerarà suspesa.

        

2. Condició de "no presentat":

         Un estudiant o estudianta constarà com a no presentat en la nota final de l'assignatura sempre que no realitze cap dels exàmens de l'assignatura (primera o segona convocatòries ordinàries).

Haver entregat les pràctiques no implica constar com a presentat.