SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional)

Semestre 1

Temari

Temari

El contingut del TFM serà el reflex de l'estada en pràctiques de l'estudiantat. L'alumnat elaborarà un treball on quedin reflectits els següents apartats:


1. Introducció: descripció del context en què s'emmarca la tasca de l'entitat.

2. Descripció de l'entitat i projectes que desenvolupa.

3. Justificació de l'elecció en la participació del projecte específic, emmarcant-lo en les polítiques de cooperació (Pla Director de l'AECID, organismes internacionals).

4. Exposició detallada de les tasques realitzades emmarcant-les dins de cadascuna de les fases de l'Enfocament del Marc Lògic. Presentació de tasques que no s'han pogut dur a terme dins de cada fase i la seva justificació tècnica.

5. Conclusions: en aquest apartat es realitzarà una anàlisi crítica recollint propostes de millora aplicables en el context de l'entitat o organització.

6. Valoració personal del treball realitzat. Aquest apartat es considera important a l'hora d'avaluar la memòria. L'estudiant realitzarà una autoavaluació de la pràctica realitzada i farà propostes de millora per a futures estades en pràctiques.

7. Referències bibliogràfiques. Han annex adjunt.

8. Annex. Adjuntar el material que es consideri oportú.


Pel que fa al format, els i les estudiants han de tenir en compte les següents qüestions:

1. Els treballs hauran d'enviar per correu electrònic als / les tutors i pujar-se al EVAI.

2. Extensió: Mínim 30 folis - Màxim 80 folis (incloent en ambdós casos la portada, l'índex i els annexos). Mida de font 12 punts i interlineat de 1,15 punts.

3. Bona estructuració: separació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16