SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Dissenyar i desenrotllar polítiques i sistemes de gestió de RSC acords amb el model d'empresa o organització. • Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionales entre les parts interessades. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d'este Mòdul són: En l'àrea Introducció a la responsabilitat social corporativa i el sistema financer, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Conéixer la relació entre economia real i financera i la contribució del sistema financer al desenrotllament. • Identificar les característiques que ha de tindre el sistema financer i les seues institucions perquè el seu impacte sobre el desenrotllament siga major. • Identificar els aspectes que fan que la RSC estiga guanyant importància en el sistema financer. • Reconéixer i identificar els mecanismes d'incorporació de la RSC a les empreses del sector financer. • Identificar mecanismes de sistema financer que potencien la sostenibilitat. • Relacionar el concepte de RSC amb la Inversió Socialment Responsable (ISR). • Pensar i debatre sobre les condicions que es requerixen perquè el sistema financer incorpore la RSC a les seues estratègies de gestió. En l'àrea de les Inversions socialment responsables, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Reconéixer les característiques, funcionament i exemples de la denominada ISR. • Saber identificar les diferents estratègies d'ISR. • Examinar i distingir possibles ferramentes d'anàlisi de les estratègies de RSC. • Plantejar i proposar possibles estratègies d'ISR adaptades a la idiosincràsia pròpia de la societat en què l'estudiant se situa. • Proposar elements a tindre en compte a l'hora de dissenyar un Fons d'Inversió Socialment Responsable. • Discutir què significa invertir en la comunitat i què bones pràctiques hi ha respecte d'això, nacionals i internacionals. En l'àrea del Finançament amb criteris de sostenibilitat, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Explicar els beneficis econòmics i no econòmics d'un finançament amb criteris de RSC. • Identificar els riscos no financers associats a les operacions de finançament i préstec. • Conéixer els elements bàsics del mercat de les microfinances. • Identificar els principals elements a tindre en compte en l'anàlisi creditícia amb criteris RSC. • Examinar possibles ferramentes d'anàlisi d'institucions microfinanceres. • Discutir les raons, fortaleses i debilitats de les microfinances. • Proposar elements a tindre en compte a l'hora de dissenyar un programa de microcrèdits. • Pensar sobre les condicions que es requerixen perquè les microfinances tinguen èxit. • Valorar fins on arriben les microfinances en la lluita contra la pobresa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16