SBG092 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Cultura

Semestre 1 - Només convalida

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Participación en el aula

20%

Criteris de superació